Leveringsvoorwaarden MD Safety Group

Algemeen

Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke MD Safety Group, hierna MD te noemen, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna cliënt te noemen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door MD zijn verricht.
2. De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van zijn toepassing zou wensen te verklaren op in lid 1 vermelde overeenkomst en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing, tenzij MD deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3. Indien met betrekking tot de te verlenen dienst twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2
1. Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht MD zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot degelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstaking, het op enigerlei wijze betrokken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen tussen cliënt en een of meer derden.
2. MD is gehouden haar dienst en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Artikel 3
De cliënt verplicht zich tot betaling van de tussen de partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de cliënt zich MD op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 4
1. Alle offertes van MD verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard, door middel van wederzijds ondertekening van offerte. Door de cliënt gedane verzoeken tot het verrichten van langdurige diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoek door MD schriftelijk zijn aanvaard. Een overeenkomst van opdracht is niet verplicht bij een kortstondige opdracht of evenement.
2. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen MD en cliënt gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet worden afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

PRIJSWIJZIGINGEN

Artikel 5

Indien tijdens de duur van de door MD met de cliënt gesloten overeenkomst kostprijsverhoging wijzigen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen alsmede kostprijsverhogingen door extreme kosten, is MD gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband gestelde en nog op te stellen regels.
Deze bevoegdheid bestaat eerst nadat drie maanden zijn versteken sedert het tijdstip waarop MD en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.

BETALING

Artikel 6

1. MD is bevoegd aan het begin van de termijn, waarvoor moet worden betaald, haar factuur bij cliënt in te dienen. In dat geval is cliënt verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is cliënt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuur datum. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaats gevonden, is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuur datum. De cliënt wordt dan tevens de administratie- en de inningkosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.
2. De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met MD overeengekomen prijs.

BEEINDIGING, OPZEGGING EN/OF VERLENGING

Artikel 7

1. De overeenkomst tussen cliënt en MD wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd per aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
2. De overeenkomst tussen cliënt en MD voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor datum aangetekende brief is opgezegd.
Indien er sprake is van alleen een offerte, dan dient deze door beide partijen ondertekend te zijn, mocht er onverhoopt een annulering plaatsvinden dan geldt hiervoor de regeling, zoals vernoemd in punt 3 van dit artikel.
3. Opdrachtgever is bij voortijdig opzeggen van de overeenkomst/offerte verplicht een vergoeding te betalen aan Opdrachtnemer. Het te betalen bedrag zoals is opgesteld in de overeenkomst/offerte en volgens onderstaande procedure.

Opzegging 60 dagen voor opdracht is Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
Opzegging 45-59 dagen voor opdracht: 25% van het overeenkomst/offertebedrag
Opzegging 30-44 dagen voor opdracht: 50% van het overeenkomst/offertebedrag
Opzegging 15-29 dagen voor opdracht: 75% van het overeenkomst/offertebedrag
Opzegging 1-14 dagen voor opdracht: 100% van overeenkomst/offertebedrag

4. Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen op grond van artikel 7:408 lid 1 BW.
5. Indien de overeenkomst tussentijds (voor het afronden van de opdracht) eindigt, is de Opdrachtgever met terugwerkende kracht een betaling verschuldigd van 100% van het vooraf besproken offertebedrag, indien er sprake is van grove nalatigheid in alle soorten, dan is Opdrachtgever met terugwerkende kracht een betaling verschuldigd over dat deel van de opdracht dat ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

FAILLISSEMENT EN SURSEANCE VAN BETALING

Artikel 8

Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dat wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer één van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is MD gerechtigd zijn prestaties op te schorten.


AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 9

MD is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Artikel 10
MD is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, revolutie, rebellie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstige belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van MD zoveel mogelijk te proberen te voorkomen en vermijden.

Artikel 11
MD is niet aansprakelijk voor schade van de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door MD te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd.

Artikel 12
MD is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen een week na schade geval MD per aangetekende brief aansprakelijk heeft gesteld, en MD, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 13
1. MD is slechts aansprakelijk voor de schade van cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van MD, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door cliënt wordt aangetoond.
2. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van MD, zullen de werknemers van MD jegens de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

Artikel 14
1. MD is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.
2. MD is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15
Cliënt verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van MD de beveiligings- en
bewakingsdiensten ten behoeve van de cliënt uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving.
Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van MD, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van beveiligings- en bewakingsdiensten, en vrijwaart MD voor alle aanspraken van het bedrijf dienaangaande.

Artikel 16
1. De aansprakelijkheid van MD is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van € 2.500.000 per jaar.
2. Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van MD sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan MD worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 5.000 per gebeurtenis. Na bekent worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht cliënt zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van de sleutels en sleutelsystemen. MD is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van 48 uur termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, heeft verschaft.

Artikel 17
De cliënt vrijwaart MD voor aanspraken van derden jegens het bedrijf op zijn personeel, ter zake van het verlies van schade aan
goederen ten aanzien waarvan MD diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit één en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 18
Indien het personeel van MD een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de cliënt. Die aangifte zal door het personeel van MD alleen ten verzoek van cliënt en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart MD en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of MD of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

GEHEIMHOUDING

Artikel 19

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

OVERNAME PERSONEEL

Artikel 20

De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dan voor MD werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van dadelijk opeisbare bode van € 15.000 euro per overtreding.

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 21

1. Op de overeenkomst tussen MD en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen MD en de cliënt, zullen uitsluiten aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere zake bevoegde rechter, indien MD zulks verkiest.

Verhuizing naar nieuw kantoor - MD Safety Group, Beveiligiging, Brandwachten, verkeersregelaars, EHBO-diensten, Servicemedewerkers

Verhuizing naar nieuw kantoor

Door een voorspoedige start van ons bedrijf zijn wij in 2 maanden tijd uit ons jasje gegroeid en hierdoor was ons kantoo... lees verder »