Klachtenprocedure

Artikel 1 Definities en reikwijdte
Deze regeling verstaat onder:

 • De organisatie: MD Security
 • De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedragingen van de organisatie.
 • Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie.
 • De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door de klager een klaagschrift is ingediend.
 • Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde.


Artikel 2 Toepassingsgebied
Dit regelement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van MD Security.

Artikel 3 Wijze van Indienen
Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens:

 • De volledige naam en adresgegevens van de klager
 • E-mailadres van de klager
 • De plaats en datum van de gedraging
 • Een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • De gronden waarop de klager bezwaar maakt


Indien het klaagschrift niet voldoet aan de bovengenoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie, de klager hiervan op de hoogte en nodigt de klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen. Indien de klager het verzuim niet hersteld binnen genoemde termijn wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Het klaagschrift kan op de volgende wijze verstuurd worden aan de directeur van de organisatie:

 • Per briefpost (aangetekend) naar:
  MD Security
  t.a.v. Directie
  Hoevenstraat 16
  5986 ND Beringe
 • Per mail (met ontvangst- en leesbevestiging) naar:
  info@mdsecurity.eu


Artikel 4 Indieningstermijn
Het termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging, waarover geklaagd wordt, heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 Kosteloze behandeling
Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging
De directeur van de organisatie zendt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst naar de klager.

Artikel 7 Ministerie van Justitie
De directeur van de organisatie zendt binnen twee weken na ontvangst een kopie van het klaagschrift aan de Directie bestuurszaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 8 Mondelinge behandelingsprocedure
De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
De directeur van de organisatie hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 9 Schriftelijke behandelingsprocedure
Indien de klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen, zoals vermeld in artikel 3 van deze klachtenregeling, wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 10 Beslissing
De directeur van de organisatie beslist binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift de vervolgstappen.
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk in tweevoud aan de klager medegedeeld:

 • Per briefpost
 • Per e-mail


Een kopie van het klaagschrift en de beslissing zal ter inzage opgeslagen worden in de administratie van de organisatie.